Народни музеј Чачак

Зборник радова Народног музеја у Чачку

Упутство ауторима

Предаја прилога

Радови за наредни број предају се до 30. априла текуће године.

Лекторисане радове аутори шаљу на мејл адресу: zbornikradova

Рукописи подлежу рецензији, а редакција на основу уређивачке политике и рецензија одлучује о објављивању радова.

Часопис излази једном годишње.

Накнаде за обраду чланака

Зборник радова Народног музеја у Чачку не тражи од аутора да плаћају трошкове обраде за подношење или објављивање чланака. Ауторима се плаћа накнада за објављивање радова у складу са одлукама оснивача установе.

Упутство за писање радова

Текстови у Зборник радова Народног музеја објављује се на српском језику ћириличним писмом. Резимеи се објављује на енглеском језику и француском. Уколико жели, аутор може сам превести свој резиме на енглески језик и француски језик.

Сви текстови морају имати апстракт који не прелази 100 речи; рад мора имати и списак кључних речи (најмање пет, највише осам), као и резиме који не прелази 250 речи.

Радови морају имати највише два табака, односно 50.000 словних знакова са белинама (размацима). У случају да је рад обимнији, аутору се предлаже објављивање текста из два, или више делова, с тим да би у следећем броју обавезно штампан наставак рада.

Сви текстови морају бити куцани на компјутеру у MS Word-u, или неком другом од програма компатибилних с MS Word-om, и морају бити снимљени у формату MS Word документа. Обавезно је коришћење фонта Times New Roman, величина слова 12, проред 1,5. Величина слова у фуснотама, резимеима, апстракту и кључним речима 10, уз једноструки проред. Не треба користити аутоматскe бројачe - Numbering и Bullets. Уколико се користе специфични фонтови, обавезно је да се редакцији доставе такви фонтови.

Прва страна мора обавезно да има наслов рада, апстракт, кључне речи, и у горњем левом углу име и презиме аутора текста, научно или стручно звање, а испод назив институције где ради и адресу електронске поште.

Сви текстови морају имати списак извора и литературе. Пожељно је да имају списак скраћеница и илустрација (уколико их има).

Чланак може да има табеле, цртеже, фотографије и друге прилоге. Потребно је навести пун назив испод сваког прилога, као и аутора цртежа или фотографије, ако је то познато; уколико није, треба ставити реч аноним.

Фотографије, илустрације и графиконе треба скенирати у JPG-формату и доставити у посебном фолдеру са јасно обележеним фајловима и легендама. Сви прилози треба да буду унети у рад са јасно обележеним бројевима и легендама, или са посебним списком.

Ауторе који имају ORCID идентификациони број исти треба да доставе приликом предаје текста.

Обавезно треба доставити и годину рођења аутора због обраде часописа у Народној библиотеци Србије, као и занимање, функцију.

Чланци и прилози подлежу анонимној рецензији коју врше рецензенти у вишем звању од аутора рада.

Неће бити прихваћени радови који су раније већ објављени на другом месту.

Ставови изражени у текстовима не представљају ставове уредника и редакције часописа, већ искључиво ставове аутора.

Текстове за наредни број треба приложити у штампаној и електронској форми до 30. априла текуће године на адресу:

Народни музеј Чачак
Цара Душана 1
32000 Чачак
e-mail: zbornikradova

Упутство за писање напомена и списка литературе

Зборник радова Народног музеја у Чачку примењује Чикаго стил библиографског цитирања. Дело се цитира писмом којим је објављено.

Пример навођења књиге:

Радојко Николић, Камена књига предака: о натписима са надгробних споменика западне Србије (Чачак: Народни музеј, 2018), 33.

Пример навођења књиге у списку литературе:

Николић Радојко. Камена књига предака: о натписима са надгробних споменика западне Србије. Чачак: Народни музеј, 2018.

Приликом првог навођења даје се пуно име и презиме аутора, а потом прво слово имена и цело презиме.

Пример цитирања из часописа:

Милана Стојановића, Ранка Мандића, “Ратни крст - Споменица 1941-1945”, Нумизматичар, 19 (2002), 51-53.

Пример навођења чланка у списку литературе:

Стојановић Милан, Мандић Ранкo. “Ратни крст - Споменица 1941-1945”. Нумизматичар, 19 (2002), 51-53.

Цитирање новина:

Службене новине, бр. 255, 31. октобар 1931, 8.

Цитирање архивских фондова:

Државни архив Србије (даље: ДАС), Поклони и откупи (даље: ПО), 3-52.